هوای تازه

شفاف سازی ...

سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 16:32

یکی از بیانیه های رضا شاه ...    مرا مستبد بدانید، مرا دیکتاتور بنامید ، باز هم حکم میکنم .....
   
برای نجات و سعادت ملت ایران التماس نمیکنم ، بلکه حکم میکنم      ...

    برای نجات فرزندانتان از ابله و وبا و بیماری ، حکم میکنم .....
   
برای زدودن جهل و خرافات و بیسوادی،
   
حکم میکنم .....   
 
   برای رساندن  ایران به جایگاه شایسته اش در جهان ، حکم میکنم .....
 
   برای آسایش و پیشرفت و رفاه همه ایرانیان ، حکم میکنم ..... 
   
برای باسواد شدن و دستیابی به دانش و بینش ، حکم میکنم .....  
   
مرا دیکتاتور  بنامید ، باز هم حکم میکنم .....  
   
برای نجات جان شما از دست راهزنان و دزدان ، حکم میکنم ..... 
   
برای نجات  ایران از تجزیه و برای یکپارچگی میهن ، حکم میکنم .....  
   
برای کوتاه  کردن دست انگلیس و روسیه ،از مال و جان و ناموستان ، حکم میکنم .....
   
برای نجات افکارتان از چنگ خرافات آخوندی ، حکم میکنم .....
   
مرا مستبد بدانید ، ولی باز هم من حکم میکنم .....
   
برای داشتن ایرانی متمدن و پیشرفته و قدرتمند ، حکم  میکنم ......
   
برای ساختن  دبستان و دانشگاه و راه آهن و کارخانه ، حکم میکنم ....
   
برای آزاد ساختن دست زنان ازچادربرای استقلال آنها ،حکم میکنم ....
   
هر تهمتی را  به جان میخرم ،مستبد و قلدر و دیکتاتور میگردم ، اما .....
   
برای  سربلندی و بزرگی و شکوه ایران و احترام و قدرت ایرانی باز هم
   
حکم میکنم ...